5028a44eb655e101dd25720970f9dfd8.svg  info@haseko.cz       Doprava a platba       Vše o nákupu       Blog

Hasicí přístroje – co je důležité (nejen) při jejich výběru?

Hasicí přístroje jsou součástí našich životů už téměř 300 let. Prvenství týkající se sestrojení plnohodnotného hasicího přístroje se obecně připisuje kovorytci Zachariáši Greylovi. Tedy první zmínky o prvopočátcích něčeho, co bychom dnešním odborným slovníkem zařadili do systému a prostředků požární ochrany, se datují patrně ještě k období před naším letopočtem, v dalších stoletích pak například ve starém Egyptě nebo Římě následovaly první přístroje víceméně v podobě pump bez hadic, nicméně přístroj, který je možno považovat za první exemplář skutečného hasicího přístroje, pochází z první poloviny osmnáctého století. Postupem let se stále vylepšovala chemická kombinace, prostřednictvím níž dochází k vytlačení hasicích látek.

Je možno říci, že pomyslným leadrem ve vývoji stále modernějších předchůdců hasicích přístrojů, tak jak je známe v dnešní podobě, byla zejména Velká Británie, které zdatně konkurovala i Francie a později také Německo. V obou jmenovaných zemích se již od poloviny devatenáctého století profesionalizovaly fabriky specializované právě na vývoj a výrobu prostředků požární ochrany. Pokud jde o produkci moderních hasicích přístrojů, prim hrají do dnešní doby Spojené státy americké, které si zapsaly i první patentované a inovativní přístroje.

Hasicí přístroje také českou doménou

Právě v USA byly vymyšleny takzvané hasicí granáty, které si můžeme představit jako skleněné nádoby obsahující roztok soli, čpavku a chloridu vápenatého. Fungovalo to tak, že na hořící objekt se hodil tento granát, jenž se po dopadu rozbil, načež se z roztoku odpařila voda a příslušná chemická látka pak vytvořila na hořícím objektu vrstvu či povlak zabraňující přístupu vzduchu. Také v naší zemi nalezneme specializované firmy zabývající se produkcí a dalšími službami spojenými s hasicími přístroji a dalšími věcmi požární ochrany. Některé z těchto firem je možné zařadit v současné době mezi absolutní evropskou špičku, pokud jde o kvalitu vyplývající z příslušných emisních i jiných norem. Mezi domácí pojmy mezi výrobci hasicích přístrojů patří dnes již neexistující firma Labbe, Esto, Titan a některé další.   

Co je vlastně požár?

Samozřejmě oheň a požáry jsou staré jako lidstvo samo. Jak co nejpřesněji popsat, co se vlastně děje ve chvíli, kdy něco hoří? Odborné zdroje definují hoření jako proces či chemický děj, k němuž může dojít pouze za předpokladů, že jsou v danou chvíli k dispozici určitá hořlavá látka, oxidační prostředek (zpravidla se jedná o vzduch) a zdroj zapálení (př. jiskra). Hoření lze samozřejmě dělit dle různých kritérií a charakteristik, přičemž nejčastějšími produkty hoření jsou zejména oxid uhličitý, oxid uhelnatý a dále pak oxid siřičitý, chlorovodík, oxidy dusíku, kyanovodík a další. Hořlavé látky jsou pak trojího skupenství, a to tuhé, kapalné a pevné.

Viditelnou částí ohně je plamen, jehož konkrétní teplota je dána množstvím vzduchu a charakterem hořlaviny. Vedle plamene vidíme při požáru obvykle také kouř, jenž se liší zbarvením, teplotou, výbušností a dalšími aspekty. Také vás někdy napadla otázka, jaká je vlastně konkrétní teplota vznikající při požáru? Úplně jednoznačná odpověď neexistuje, neboť zde hraje roli více vlivů, navíc během požáru se teplota mění v čase i prostoru. Orientačně však jde o teplotu v rozmezí 1000-2000 °C, kdy v případě dřeva, benzínu nebo uhlí se bude teplota blížit spíše spodní hranici, zatímco u některých hořlavých plynů nebo například hořčíku se může teplota plamenu blížit skutečně až dvěma tisícům stupňů Celsia.

Plamen a kouř

Typy hasicích přístrojů

Nemusíme patřit k expertům na krocení tohoto užitečného a zároveň mnohdy velmi nebezpečného živlu abychom věděli, že existují různé druhy a typy hasicích přístrojů. Nabízí se tedy zásadní otázky, jaké základní typy to jsou, k čemu jednotlivé druhy slouží, čím se od sebe odlišují a jaký konkrétní hasicí přístroj použít v dané konkrétní situaci.

4 třídy – A, B, C, D

V první řadě je třeba při volbě vhodného hasicího přístroje vzít v úvahu druh hořlavé látky. Na základě toho lze určit třídu požáru, které jsou čtyři základní: třída A, B, C a D. Pokud jde o třídu požáru A, sem bychom mohli zařadit požáry vzniklé za přítomnosti pevných hořlavých látek. Jde o různé druhy papíru, dřeva, plastu, gumy a podobně. Pro tyto případy jsou vhodné vodní, práškové a pěnové hasicí přístroje. Požární třída B zahrnuje požáry hořlavých kapalin, tedy nejčastěji benzín, nafta, alkohol, oleje, atd. Pro uhašení požárů hořlavých kapalin se používá hasicích přístrojů pěnových, práškových a halonových.

 

Třída požáru C se týká požárů plynných látek, např. zemního plynu, propan-butanu, vodíku, metanu a podobných látek. Zde se hodí opět práškové a halonové hasicí přístroje a také hasicí přístroje s náplní CO2 – oxidu uhličitého. Třída D jsou pak požáry lehkých kovů, typicky hořčíku či jeho slitiny s hliníkem. To jsou právě ty požáry, při nichž dochází k úplně největším teplotám, jak je popsáno výše a v takových případech už použití hasicích přístrojů pro případy z tříd A-C nestačí. Pro zásahy při požárech náležejících do poslední jmenované třídy D je tak třeba použít speciálně upravených práškových přístrojů, anebo speciálních suchých hasiv

Práškové hasicí přístroje

A teď už k samotným druhům hasicích přístrojů: Asi nejznámějším typem jsou hasicí přístroje práškové, které nacházejí využití zejména při požárech v průmyslových provozech, továrnách, skladech, školách, ale také u požárů dopravních prostředků – jak pro osobní a nákladní automobily, tak třeba i pro zásahy u autobusových a vlakových neštěstí. Práškové hasicí přístroje jsou obecně vhodné pro hašení požárů hořlavých kapalin, naopak se nepoužívají při požárech vzniklých pevnými hořlavinami, tedy například dřeva, uhlí nebo elektroniky.

Sněhové hasicí přístroje

Dalším známým typem jsou hasicí přístroje sněhové. Ty bývají nasazovány v boji proti některým požárům, pro které se nehodí výše popsané práškové přístroje, tedy u elektroniky, počítačů, telefonních ústředen nebo třeba vojenské techniky. Naopak jsou, stejně jako práškové, nevhodné pro hašení požárů tuhých hořlavin – dřeva, uhlí, textilií, atp. Sněhové hasicí přístroje mají jedno specifikum, které je potřeba mít důsledně na paměti! Sníh oxidu uhličitého v nich obsažený dosahuje teploty -76 °C, při kontaktu s lidskou kůží tak velmi reálně hrozí nebezpečí silných omrzlin.

Vodní hasicí přístroje

Vodní hasicí přístroje jsou naproti tomu typické tím, že je nelze použít pro hašení zařízení, které je pod elektrickým napětím. Naopak bývají první volbou pro případy požárů v zemědělství, anebo pro hašení požárů pevných látek, příkladem lze uvést papír nebo dřevo. Nehodí se v případě potřeby uhasit požár v důsledku vznícení hořlavých kapalin, jež se nemísí s vodou – motorová nafta, benzín, minerální oleje a logicky také tam, kde by promáčením došlo k značným škodám. Přísně zakázáno je pak používání vodních hasicích přístrojů v blízkosti lehkých a hořlavých alkalických kovů, termitů nebo karbidu vápníků.

 

Pěnové hasicí přístroje

Pěnové hasicí přístroje obsahují směs pěnidla a vody. Tento druh hasicích přístrojů přijde na řadu ve chvíli, kdy je potřeba uhasit požár vzniklý benzínem, naftou nebo některým z minerálních olejů. Nevhodné jsou pěnové přístroje naopak pro hořlavé kapaliny mísící se s vodou a také k hašení hořlavých plynů. Nepřípustné je jejich zapojení do boje s požáry elektrických zařízení pod proudem či lehkých hořlavých a alkalických kovů.

Halonové hasicí přístroje

 

Pro laiky asi nejméně známými druhy hasicích přístrojů jsou halonové, které se používají pro hašení požárů především v oblasti letectví, kosmonautiky, nebo ve vojenství. A co si představit pod pojmem ´halon´? Jde o chemické sloučeniny halogenů s příměsí bromu. Halony nejsou sice samy o sobě toxické, nicméně zároveň nejsou dýchatelné. Z toho vyplývá, že při hašení pomocí tohoto typu hasicího přístroje je životu přísně ohrožující nacházet se v inkriminovaném prostoru. V této souvislosti je známý případ nehody z roku 2008, kdy v ruské jaderné ponorce jménem Něrpa jeden z členů posádky omylem aktivoval právě halonový protipožární systém, v důsledku čehož zahynulo dvacet lidí.

Pokud ovšem nejsme přímo profesionálními, dobrovolnými či sportovními hasiči, je naštěstí podstatně pravděpodobnější, že typy a druhy hasicích přístrojů, stejně jako zásady z oblasti protipožární ochrany budeme řešit za méně dramatických okolností. Typicky třeba při kolaudaci nemovitosti. Co konkrétně musíme zajistit a na co dát pozor, aby vše proběhlo hladce a my se tak zbytečně nedostali do křížku s příslušnými předpisy a normami?

Jak na kolaudaci rodinného domu?

Do poloviny roku 2008 nemusely mít domy svůj hasičský přístroj. Právě v průběhu tohoto roku však došlo k zásadní změně platné do dnešních dnů. Příslušná vyhláška (konkrétně vyhl. č. 23/2008 Sb., příloha č. 4) praví, že rodinný dům musí být vybaven alespoň jedním práškovým hasicím přístrojem typu 34A. Hasicí přístroj musí být i v garáži, a to standardně jeden kus pro každý samostatně oddělený prostor. V případě garáže, musí být vybavena hasicím přístrojem typu 183 B. Platí zde základní pravidlo, že garáž je považována za samostatný požární úsek, i když je stavebně pevně spojena s plochou domu.  Pro úspěšnou kolaudaci nestačí pořídit samotný hasicí přístroj či přístroje, nýbrž je nutné spolu s nimi povinně dodat revizní zprávu o výchozí kontrole hasicího přístroje. Také je důležité, aby měl hasicí přístroj plombu zaručující, že s ním nebylo jakkoliv manipulováno.

Revize hasicích přístrojů

Na hasicím přístroji také musí být nalepený štítek sloužící k zápisu provedených pravidelných kontrolu a zaznamenáním jejich dalších termínů, jež by měly mít roční frekvenci. Fakticky nejde o revizi, nýbrž v souladu se stávající terminologií o takzvanou kontrolu provozuschopnosti. V nedávné době došlo ke sjednocení zásad týkající se toho, kdo je oprávněn tyto kontroly provádět. Jde o dvě skupiny odborníků, a to osob odborně způsobilých v požární ochraně a techniků požární ochrany. Pro provádění následné údržby (např. plnění, tlakování) hasicích přístrojů pak musí tyto osoby disponovat osvědčením dle normy ČSN ISO 11602-2. Samotnou kontrolu/revizi je možno provést i bez zmíněné certifikace.

Vhodné i do starších domů a bytů

Většina odborníků na protipožární bezpečnost zavedení povinnosti disponovat v domě alespoň jedním hasicím přístrojem kvitovala. Argumentují například tím, že v domácnostech obecně přibývá věcí vyrobených z hořlavých materiálů, což zvyšuje potřebnost cílené ochrany. Zároveň dodávají, že pořizování hasicích přístrojů by se nemělo týkat pouze novostaveb, ale též starších domů, neboť zejména elektrické rozvody vzhledem ke svému stavu a stáří jsou mnohdy časovanou bombou a v situaci, kdy je v jedné zásuvce zapojeno hned několik spotřebičů, riziko vyhoření není zrovna zanedbatelné.   

Vybavení pro právnické osoby

Také při výstavbě nové budovy pro podnikání je povinností ekonomického subjektu vybavit prostory hasicími přístroji. Porušení stanovených podmínek protipožární ochrany může podnikatele přijít pěkně draho i po kolaudaci, sankce se mohou vyšplhat až do výše čtvrt milionu korun. Bohužel se nedá říci, že by většina podnikatelů a firem měla své provozovny dostatečně a bezpečně zajištěné pro případ požárů. V oblasti povědomí a dodržování zásad protipožární ochrany jsou v České republice stále patrné poměrně zásadní nedostatky. Podle hasičů je porušování předpisů v této oblasti ze strany malých a středních podnikatelů velmi časté a ve značném množství konkrétních případů jde o skutečně alarmující zjištění. Potvrzují to třeba kontroly v obchodech v rámci Jihočeského kraje, kde byly objeveny desítky nejrůznějších závad. Nad některými z nich zůstává rozum stát – hasicí přístroje schované za vystaveným zbožím, propanbutanové lahve uskladněné na sociálních zařízeních, úplná absence hasičáků nebo hydrantů,…

Hasicí přístroj 34A

Jedním z nejrozšířenějších a nejprodávanějších typů hasicích přístrojů je tedy ten s označením 34A. Jde o ruční práškový přenosný hasicí přístroj, který plně koresponduje s podmínkami dané vyhláškou za účelem kolaudace domu či bytu. Hasicí přístroj 34A je v obecné rovině určen pro požáry třídy A, B, C. Může být tedy použit pro hašení požárů vzniklých pevnými hořlavými látkami, hořlavými kapalinami i plynnými látkami – papír, plast, dřevo, guma, benzín, nafta, alkohol, oleje, zemní plyn, propan-butan, vodík, metan.

 

 

Vysoce účinný a univerzální hasičák

Množství hasiva v něm je standardně 6 kg, jeho celková hmotnost pak 10 kg. Účinnost tohoto typu hasicího přístroje je hodnocena jako vysoká. Výtlačným prostředkem hasicího přístroje s označením 34A je dusík. Přístroj pracuje v teplotním funkčním rozsahu od -30 do +60 °C.  Jeho součástí je manometr, jehož úkolem je kontrola tlaku. Hasicí přístroj 34A je koncipován především směrem k hašení požárů v jejich počáteční fázi, a to v soukromých obytných objektech, provozovnách, obchodech, úřadech, školách, skladech a speciálně tam, kde nesmí dojít k poškození vybavení v důsledku použité pěny nebo vody. Dále je možné tento minimax použít i na elektrické zařízení pod napětím až 1000V v souladu s bezpečnostními zásadami uvedených na štítku přístroje. Hasicí přístroj 34A, podobně jako ostatní práškové hasicí přístroje jsou obecně považovány za velmi univerzální a efektivní. A co vlastně znamená ono označení 34A? Číslo 34 znamená, že při speciálním zkoušení za přísných podmínek dokázal tento typ hasicího přístroje uhasit hranici plochy o délce právě 3,4 m při zhruba půlmetrové šířce a výšce.

 

Hasicí přístroj 183B

Velmi populárním a univerzálním typem je také hasicí přístroj 183B, jenž se také hodí pro splnění podmínek kolaudace rodinných domů. Jde o ruční práškový hasicí přístroj s vysokou účinností. Obsahuje 6 kg hasiva. Také on je určen především pro hašení požáru v jeho prvotní fázi, a to pro případ požárů v soukromých obytných objektech, provozovnách, obchodech, úřadech, školách, skladech, hotelích, nemocnicích a všude tam, kde by došlo k poškození vlivem použití pěny nebo vody. Obecně tedy hasicí přístroj 183B pokrývá třídy požárů A, B, C. Jeho hasicí schopnost je definována jako 34A/183B/C. Hasicím přístrojem 183B je možné hasit i požáry vzniklé kvůli elektrickému zařízení, a to pod napětím až 1000V – viz štítek na přístroji. Průměr tohoto hasicího přístroje činí 162 mm, minimální doba činnosti pak 12 sekund. Pracuje ve funkčním teplotním rozsahu -30 až +60 °C.

Správné umístění

Určitě je také potřeba klást patřičný důraz na správné umístění hasicího přístroje, ať už toho s označením 34A nebo 183B. V první řadě je důležité přemýšlet o jeho eventuálním co nejsnadnějším uvedení do činnosti. Konkrétně se tedy doporučuje dát ho na viditelné, snadno dostupné místo a to do blízkosti nejvíce exponovaného místa z hlediska potenciálního vzniku požáru. Je zvykem, že přenosné hasicí přístroje se umisťují na svislou zeď pomocí věšáku. Rukojeť hasicího přístroje by měla být v maximální výšce 150 cm. Jestliže je hasicí přístroj položen na podlaze, pak by měl být vhodně zajištěn pro případ jeho pádu.

 

Hasicí přístroje pro použití v automobilech

Samostatnou kapitolu pak tvoří hasicí přístroje určené speciálně pro automobily. V naší zemi sice dosud nejsou součástí povinné výbavy vozidel, nicméně hasiči a obecně odborná veřejnost jednoznačně doporučuje opatřit jím svůj vůz. Navíc, v některých evropských zemích je povinností řidičů hasicí přístroj vozit, tudíž i z tohoto důvodu jistě stojí za zvážení, zda některý z vhodných modelů nepořídit, přičemž zdaleka nejde o ekonomicky náročnou investici. Samozřejmě nejde jen o splnění předpisů, ale zejména také o účinnou pojistku, neboť požáry u aut jsou mimo jiné charakteristické také tím, že postupují velmi rychle a bohužel nejsou ničím až tak výjimečným. Dle statistik sborů integrovaného záchranného systému bývá každý den v naší zemi v průměru pět až deset výjezdů k nehodám nebo událostem, při kterém je třeba řešit požár u dopravních prostředků.

Hasicí přístroje PR1e a PR2e

Jaké vlastnosti by měl konkrétně splňovat hasicí přístroj pro použití v osobním vozidle? V každém případě by měl být takový hasicí přístroj účinný, skladný a snadno manipulovatelný. Obecně se pro účely osobních automobilů doporučují hasicí přístroje práškové naplněné alespoň jedním či lépe dvěma kilogramy hasební látky. Mívají označení PR1e, resp. PR2e. Tyto typy hasicího přístroje se používají pro uhašení pevných, kapalných i plynných látek. Mezi jejich výhody patří také mrazuvzdornost.

Také v případě automobilů je důležité předem rozmyslet optimální umístění hasicího přístroje tak, aby v případě nutnosti zásahu nedošlo hned na začátku ke zbytečné časové prodlevě. Za vhodné místo je možné považovat třeba prostor pod sedadlem spolujezdce, nicméně v tomto případě je nutné řádně hasicí přístroj uchytit. Celkově jde také o to, aby přístroj byl dobře dostupný pro řidiče, ale zároveň aby mu nijak nepřekážel v řízení.

Hasicí spreje

Pro účely osobních automobilů existuje ke standardním hasicím přístrojům alternativa v podobě tzv. hasicích sprejů, jež jsou v posledních letech též poměrně poptávané.  Jednoznačnou výhodou hasicích sprejů oproti přístrojům je jejich skladnost, na druhou stranu podstatné mínus představuje nižší účinnost daná menším množstvím hasiva v nich obsaženém. Proto nejsou zařazeny v kategorii hasicích přístrojů, nicméně i ony si zpravidla poradí s počínajícím požárem. Na rozdíl od hasicích přístrojů nejsou tyto spreje mrazuvzdorné, z čehož vyplývá nutnost pečlivě prostudovat instrukce týkající se provozní teploty a zásad jeho používání.   

 

 

 

 

 

Použité zdroje:

Vývoj a současný stav hasicích přístrojů v rámci Integrovaného záchranného systému, autor: Adam Fiala (Univerzita Karlova, FTVS)

https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/28190/BPTX_2009_1_11510_PTUB002_194517_0_75851.pdf?sequence=1

Hasičský záchranný sbor České republiky - https://www.hzscr.cz/clanek/odpovedi-na-30-nejcastejsich-laickych-otazek.aspx

Kontroly a revize požárně bezpečnostních zařízení - http://www.pozarnprevence.eu/kontroly-a-revize-pozarne-bezpecnostnich-zarizeni/

Historie hasicích přístrojů - http://www.enviweb.cz/71257

https://www.osafefi.com/blogs/news/history-of-fire-extinguishers

https://expyro.cz/eshop/hasici-pristroje/sluzby/121-kontrola-provozuschopnosti-hasiciho-pristroje---revize---nelze-koupit-samostatnE/

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/smrt-dvaceti-lidi-v-ruske-ponorce-zavinil-jeden-z-namorniku.A081113_073712_zahranicni_jte

https://www.hasmax.cz/Ke-kolaudaci-c2_0_1.htm

https://tn.nova.cz/clanek/obchody-casto-porusuji-pozarni-predpisy-nemaji-ani-hasici-pristroj.html

https://tn.nova.cz/clanek/hasici-pristroj-v-aute-cesti-hasici-ho-doporucuji-tady-je-povinny.html

https://www.frekvence1.cz/clanky/zivotni-styl/vahate-zda-si-do-auta-poridit-hasici-pristroj-o-zivote-a-smrti-casto-rozhoduji-detaily.shtml

https://www.hastex.cz/hasici-pristroje

https://www.amazon.co.uk/Powder-Fire-Extinguisher-2KG-FireShield/dp/B00NEJ2ML4

https://www.vyzbrojna.cz/cz/101/1/pr1e-praskovy-hasici-pristroj.html